Obserwacje Ziemi w ramach EO-MINERS – Przegląd metod, czujników i zastosowań teledetekcyjnych

Spread the love

Aplikacja do teledetekcji

Rolnictwo – Zdjęcia satelitarne i z powietrza są wykorzystywane jako narzędzia mapowania do klasyfikowania upraw, badania ich kondycji i rentowności oraz monitorowania praktyk rolniczych. Zastosowania teledetekcji w rolnictwie obejmują następujące elementy (CCRS: Tutorial: Fundamentals of Remote Sensing):

 • klasyfikacja rodzajów upraw
 • ocena stanu upraw
 • szacowanie plonów
 • mapowanie cech gleby
 • mapowanie praktyk gospodarowania glebą
 • monitorowanie zgodności (praktyki rolnicze)
Mapowanie zasolenia pól uprawnych w Uzbekistanie (źródło: TAU)

Leśnictwo — zastosowania teledetekcji w leśnictwie obejmują:

Mapowanie rozpoznawcze: Cele, które powinny być spełnione przez krajowe agencje leśne/środowiskowe, obejmują aktualizację pokrywy leśnej, monitorowanie niszczenia i pomiar właściwości biofizycznych

 • drzewostany leśne.
 • dyskryminacja typu lesistości
 • mapowanie agroleśnictwa

Leśnictwo komercyjne: Dla firm zajmujących się leśnictwem gospodarczym i agencji zarządzania zasobami ważne są aplikacje do inwentaryzacji i mapowania: zbieranie informacji o zbiorach, aktualizacja informacji o zapasach w celu zaopatrzenia w drewno, rozległe lasy

 • rodzaj, gęstość roślinności i pomiary biomasy.
 • wyraźne mapowanie cięcia / ocena regeneracji
 • nagraj wytyczenie
 • mapowanie infrastruktury / wsparcie operacyjne
 • inwentaryzacja lasu
 • szacowanie biomasy
 • inwentaryzacja gatunków

Monitoring środowiska: Organy ochrony zajmują się monitorowaniem ilości, zdrowia i różnorodności lasów na Ziemi.

 • wylesianie (las deszczowy, kolonie namorzynowe)
 • inwentaryzacja gatunków
 • ochrona zlewni (pasy nadbrzeżne)
 • ochrona wybrzeża (lasy namorzynowe)
 • zdrowie i wigor lasu
Pochodząca z LiDAR zawartość węgla nad ziemią dla lasów liściastych w Wielkiej Brytanii (źródło: UK Forestry Comission)

Geologia – Teledetekcja jest wykorzystywana jako narzędzie do pozyskiwania informacji o strukturze powierzchni ziemi, składzie lub podpowierzchni, ale często łączy się ją z innymi źródłami danych zapewniającymi pomiary uzupełniające. Dane wielospektralne mogą dostarczać informacji o litologii lub składzie skał na podstawie współczynnika odbicia spektralnego. Radar zapewnia wyraz topografii i chropowatości powierzchni, dzięki czemu jest niezwykle cenny, zwłaszcza gdy jest zintegrowany z innym źródłem danych w celu zapewnienia szczegółowej rzeźby terenu.

Geologiczne zastosowania teledetekcji obejmują:

 • mapowanie złoża powierzchniowego / podłoża skalnego
 • mapowanie litologiczne
 • mapowanie strukturalne
 • poszukiwanie/eksploatacja piasku i żwiru (kruszywa)
 • poszukiwanie minerałów
 • poszukiwanie węglowodorów
 • geologia środowiskowa
 • geobotanika
 • infrastruktura podstawowa
 • mapowanie i monitorowanie sedymentacji
 • mapowanie i monitorowanie zdarzeń
 • mapowanie zagrożeń geograficznych
 • mapowanie planetarne
Obraz złożony z czujnika wielospektralnego ASTER w fałszywych kolorach, podkreślający cechy geologiczne w Jemenie (http://www.satimagingcorp.com/)

Hydrologia – Teledetekcja oferuje synoptyczny obraz przestrzennego rozmieszczenia i dynamiki zjawisk hydrologicznych, często nieosiągalnych w tradycyjnych badaniach naziemnych. Radar nadał nowy wymiar badaniom hydrologicznym dzięki swoim możliwościom aktywnego wykrywania, dzięki czemu okno czasowe akwizycji obrazu obejmuje niesprzyjające warunki pogodowe lub ciemność sezonową lub dobową