Służba Geologiczna Słowenii (GeoZS)

Spread the love

Geological Survey of Slovenia (GeoZS) to publiczny instytut badawczy powołany przez rząd Republiki Słowenii. GeoZS jest centralną organizacją geologiczną w kraju. Jego głównym celem jest dostarczanie i przechowywanie informacji geonaukowych Republiki Słowenii. Jednostkami organizacyjnymi GeoZS są wydziały: Sedymentologii i Mineralogii i Petrologii, Paleontologii i Stratygrafii, Surowców Mineralnych, GIS, Map Geologicznych, Geochemii i Geologii Środowiska oraz Hydrogeologii, w których prowadzone są badania i ekspertyzy. Informacje geonaukowe są podstawą do rozwiązywania głównych problemów kraju, takich jak ochrona zdrowia i środowiska, zaopatrzenie w wodę pitną, ochrona przed zagrożeniami naturalnymi, urbanistyka, eksploracja i ocena zasobów naturalnych oraz planowanie ich wykorzystania. Geological Survey of Slovenia zbiera i przechowuje dane geologiczne w nowoczesnym systemie informacji geologicznej, ale głównie w ponad 30 000 ekspertyzach i projektach badawczych przechowywanych w swoim archiwum.

GeoZS odgrywa ważną rolę w procesie podejmowania decyzji o prawach do wydobywania i monitorowaniu skutków eksploatacji (środowiskowy i społeczny ślad wydobycia kopalin), ponadto w utrzymywaniu baz danych zasobów mineralnych, tworzeniu podstaw dla prawidłowego zarządzania minerałami i przeprowadzaniu różnych ekspertyz w zakresie kopalin. planowanie. Ponadto dział GIS zarządza bazami danych i mapami związanymi z GIS, takimi jak hydrogeologiczna, geochemiczna, geologiczna, mineralna i inne. Koncentruje się również na manipulacji i interpretacji zdjęć satelitarnych oraz opracowywaniu metod oceny ryzyka (geohazard) poprzez łączenie zdjęć satelitarnych z powiązanymi danymi geologicznymi. Ponadto przy pomocy stałych rozpraszaczy PSInSAR dokonano nowej interpretacji środowiska tektonicznego w zachodniej części Słowenii, a także w pewnym zakresie prowadzony jest monitoring dużych osuwisk.

Rolą GeoZS w projekcie EO-MINERS będzie głównie zaangażowanie w WP 1, 3 i 5, z jego wsparciem w analizie polityki i przygotowaniu wskaźników oraz z komunikacją, rozpowszechnianiem i wsparciem budowania zdolności. Dzięki doświadczeniom w badaniach nad zanieczyszczeniami pyłowymi i metalami ciężkimi oraz eksploracji danych, GeoZS zapewni również wsparcie w walidacji terenowej i tworzeniu map tematycznych.