Warsztaty 18-19 września 2013, Bruksela, Belgia

Spread the love

Racjonalne uzasadnienie

Eksploatacja i wykorzystanie surowców mineralnych odgrywa istotną rolę w prawie każdym aspekcie współczesnego życia, generując bogactwo, a także miejsca pracy i wygodny styl życia. Surowce mineralne, a w szczególności metale są niezbędne w naszą rozwiniętą, zaawansowaną technologicznie gospodarkę, a w szczególności w produkty i technologie, które wspierają cele strategii „Europa 2020” związane z przejściem na konkurencyjną i zrównoważoną gospodarkę europejską. Informatyka, odnawialna i wydajna produkcja energii, inwestycje, urządzenia medyczne, budownictwo, motoryzacja, lotnictwo, chemikalia, maszyny i urządzenia są uzależnione od dostępu do surowców w wymaganej ilości i jakości oraz po konkurencyjnych kosztach. Badania surowcowe będą zatem miały duże znaczenie w Wyzwaniu 5 programu Horyzont 2020. Rosnące zapotrzebowanie na minerały koreluje jednak z rosnącą presją środowiskową i społeczną. Oddzielenie wykorzystania zasobów od wzrostu gospodarczego ma zatem kluczowe znaczenie dla gospodarki, a w szczególności dla: sektor minerałów. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w unijnej inicjatywie przewodniej na rzecz zasobooszczędnej Europy, jak iw unijnej inicjatywie na rzecz surowców. Warunkiem realizacji celu decouplingu jest właściwe monitorowanie zasobochłonności rozwoju gospodarczego UE. Obserwacja Ziemi (EO) może zapewnić opłacalność usługi służące lepszemu monitorowaniu wydobycia minerałów i związanych z nim presji na środowisko.

Projekt EO-MINERS

Biorąc pod uwagę obecny stan dyskursu politycznego w Europie w kwestiach surowcowych, zrównoważony rozwój przemysł wydobywczy i zmniejszenie jego śladu środowiskowego i społecznego są kluczowymi tematami w tym omówieniu. sja. Projekt EO-MINERS pracuje od lutego 2010 r. w ramach międzyrządowej Grupy ds. Obserwacji Ziemi nad oceną roli, jaką EO może odegrać w:

  • oceniam wymagania polityki i definiuje środowiskowy, społeczno-gospodarczy, społeczny i zrównoważony rozwój- kryteria i wskaźniki, które może być w stanie zmierzyć EO;
  • wykorzystywać istniejącą wiedzę o EO i demonstrować wkład zintegrowanych metod i narzędzi opartych na EO w monitorowaniu, zarządzaniu i ograniczaniu śladów przemysłu wydobywczego;
  • oraz Przyczynię się do udostępnienia wiarygodnych i obiektywnych informacji o dotkniętych ekosystemach, populacjach i społeczeństwach, aby służyć jako podstawa solidnego „trialogu” między przemysłowcami, organizacjami rządowymi i innymi interesariuszami.

Wyniki prac EO-MINERS zostały już przetestowane na poziomie lokalnym w trzech wybranych do projektu miejscach demonstracyjnych (obszar wydobycia węgla brunatnego Sokolov w Czechach, zagłębie węglowe Witbank w RPA oraz kopalnia złota Makmal w Kirgistanie). Powiązane działania w zakresie dialogu z lokalnymi interesariuszami przyczyniły się do określenia niach zastosowania i użyteczności opracowanych produktów EO-MINERS i poinformuje te warsztaty.

Kto powinien uczęszczać

Wyniki uzyskane w ramach projektu, jak również wyniki uzyskane w ramach działań lokalnych wymagają dyskusji również na poziomie europejskim. Dlatego warsztaty skierowane są do trzech różnych ważnych grup interesariuszy:

  1. Interesariusze zaangażowani w rozliczanie przepływów materiałowych (MFA) dla wydobycia zużytego i niewykorzystanego, a także zaangażowana w Inicjatywę Flagową UE na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów, Inicjatywę Surowcową UE (np. UNEP, Panel Zasobów ONZ, OECD, KE, Eurostat, EEA, Krajowe Służby Statystyczne, Ministerstwa Krajowe, ETP SMR, RMI, ETC SCP, Centra danych );
  2. Społeczność GEO/GEOSS, ponieważ minerały zostały niedawno uznane za ważny problem dotyczący korzyści społecznych, wraz z włączeniem zadań dotyczących zarządzania energią i geozasobami oraz oceny wpływu hu- człowiek Działania w Planie Pracy GEO 2012-2015; oraz
  3. Zainteresowane strony zainteresowane narzędziami i metodami EO, szczególnie przeznaczonymi do wykrywania i monitorowania wpływu działalności związanej z wydobyciem minerałów (np. stowarzyszenia zawodowe związane z minerałami, ETP SMR, IOM3, ICMM, przemysł mineralny, DG DG, EEA, przedstawiciele GMES, decydenci i kompetentne władze).

Struktura warsztatu

Podczas wydarzenia odbędzie się kilka kluczowych prezentacji, a także prezentacje techniczne dotyczące wyników projektu. Odbędą się również dyskusje panelowe na różne tematy związane z zakresem warsztatów.

Data i miejsce

Data: 18 i 19 września 2013Miejsce: Bruksela, Belgia (dokładna lokalizacja do ustalenia)

Kontakty / Informacje

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]